Final thesis assignment form – Ing. Norbert Halász – FZKI I-KII ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Norbert Halász
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-1892
Vedúci práce:doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:Stratégia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci
 
 
Dátum zadania:
09. 12. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
25. 05. 2011 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry