Final thesis assignment form – Ing. Michaela Váňová – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Michaela Váňová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-31430
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Skalica
  
Dátum zadania:
03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
09. 05. 2011 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry