Final thesis assignment form – Ing. Norbert Šerfözö – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Norbert Šerfözö
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-31459
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:
Komplexné riešenie problematiky nelegálnych skládok, príčiny ich vzniku a návrh opatrení na ich zamedzenie
 
 
Dátum zadania:
24. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
18. 04. 2011 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry