Final thesis assignment form – Ing. Lucia Janegová – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Lucia Janegová
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:FEM-5622-34688
Vedúci práce:
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
 
 
Dátum zadania:
12. 01. 2011
 
 
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry