Final thesis assignment form – Ing. Igor Lobodáš – TF I-PSZ ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Igor Lobodáš
Študijný program:prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5686-31561
Vedúci práce:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie vlastností ekologickej hydraulickej kvapaliny aplikovanej v poľnohospodárskom traktore
  
Dátum zadania:02. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2011 doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry