Final thesis assignment form – Bc. Andrea Bencová – FESRD B-RR ext [term 2, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Bencová
Študijný program:regionálny rozvoj
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5739-26271
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Zavádzanie inovácií v Poľnohospodárskom družstve Ivanka pri Nitre
  
Anotácia:Cieľom práce je identifikovať inovácie, ktoré sú uplatňované vo vybranom poľnohospodárskom podniku a na základe vybraných indikátorov zhodnotiť ich dopad a vplyv na konkurencieschopnosť podniku.
  
Dátum zadania:08. 03. 2011
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2011 Ing. Maroš Valach, PhD.
Vedúci katedry