Final thesis assignment form – Ing. Martina Verešová, PhD. – FZKI D-GLA den [year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Martina Verešová, PhD.
Študijný program:záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-17380-221
Vedúci práce:Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
  
Názov práce:Krajinno-architektonické hodnoty vinohradníckych lokalít západného Slovenska
  
Dátum zadania:04. 08. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 08. 2011