Final thesis assignment form – Ing. Milan Dobiaš, PhD. – FAaFR D-VZP ext [year 5]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Milan Dobiaš, PhD.
Študijný program:všeobecná živočíšna produkcia
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-102527-382
Vedúci práce:doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
  
Názov práce:Analýza produkcie a kvalitatívnych parametrov diviny diviačej zveri.
  
Rozsah práce:112
  
Dátum zadania:01. 10. 2005
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2011