Final thesis assignment form – Ing. Andrea Dovalová – FEM I-AOM den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Andrea Dovalová
Študijný program:
agrárny obchod a marketing
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-17329-34983
Vedúci práce:Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Vplyv SPP EÚ na vybrané ekonomické subjekty v SR
 
 
Dátum zadania:
08. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry