Final thesis assignment form – Ing. Barbora Čambálová – FZKI I-KII ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Barbora Čambálová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-35573
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc
 
 
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
  
Dátum zadania:
13. 12. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry