Zadanie záverečnej práce – Ing. Barbora Čambálová – FZKI I-KII ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Barbora Čambálová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100917-35573
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc
  
Názov práce:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hájske pre účely pozemkových úprav
  
Dátum zadania:13. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry