Zadanie záverečnej práce – Ing. Boris Šemnicer – TF B-TOZ den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra konštruovania strojov
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Boris Šemnicer
Študijný program:technika pre obnoviteľné zdroje energie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17364-36626
Vedúci práce:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
  
Názov práce:Biologické metódy odsírovania bioplynu
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2011 prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Vedúci katedry