Zadání závěrečné práce – Ing. Eliška Miháliková – FEŠRR I-RR den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Eliška Miháliková
Študijný program:Regionálny rozvoj
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:FEŠRR-5741-35669
Vedúci práce:Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske
 
 
Anotácia:Vypracovať komplexný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hájske v nasledovnej štruktúre: História obce, Poloha a prírodné podmienky, Obyvateľstvo, Ekonomický rozvoj a ekonomická štruktúra, Doprava, Technická infraštruktúra obce, Sociálna infraštruktúra obce, Vplyv miestnej samosprávy na ekonomický rozvoj obce, Názory a požiadavky občanov na budúci rozvoj obce, SWOT analýza, Vízia rozvoja obce, Hlavné rozvojové problémy obce, Strategické ciele, priority a opatrenie, Akčný plán. Téma je reakciou na požiadavku praxe.
 
 
Dátum zadania:
15. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry