Zadání závěrečné práce – Ing. Lukáš Križan – TF B-TOZ den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra konštruovania strojov
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Lukáš Križan
Študijný program:
technika pre obnoviteľné zdroje energie
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-17364-36389
Vedúci práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh experimentálneho zariadenia na predprípravu biomasy
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
03. 05. 2011 
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Vedúci katedry