Final thesis assignment form – Bc. Martin Šiška – TF I-PTI ext [term 4, year 1]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných systémov
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Martin Šiška
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5678-34929
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
 
 
Názov práce:
Zhodnotenie presnosti systému na riadený pohyb strojov v RV
 
 
Anotácia:
Vybrať min. 2 systémy navádzania strojov (EZ Guide 250, 500, Center Line 220), spracovať technickú charakteristiku zariadení. V poľných podmienkach zaznamenať a zmerať skutočnú trasu prejdenú podľa navigačných zariadení, vyhodnotiť odchýlky od ideálnej dráhy. Zhodnotiť efekty dosahované pri použití sledovaných systémov, určiť pozitívne a negatívne stránky ich využívania.
 
 
Rozsah práce:50 - 60 strán
 
 
Dátum zadania:
02. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2013 
doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
Vedúci katedry