Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavol Manduch – TF I-PTI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných systémov
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Pavol Manduch
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5677-34941
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
 
 
Názov práce:Monitorovanie pohybu traktora v pracovných postupoch RV
  
Anotácia:
Ciele a osnova práce: Monitorovať pohyb traktora JD 8100 pomocou systému EchoTrack za vybrané obdobie. V prostredí ArcView a MS Excel analyzovať časy nasadenia v súlade s STN 47 0120. Výsledky štatisticky spracovať a navrhnúť opatrenia na zlepšenie využívania traktora.
 
 
Rozsah práce:
50 - 60 strán
 
 
Dátum zadania:
02. 05. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
Vedúci katedry