Final thesis assignment form – Ing. Matúš Boďo – TF B-MKP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Matúš Boďo
Študijný program:manažérstvo kvality produkcie
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:TF-5673-36523
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Návrh meracieho zariadenia na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy na základe procesora ARM Luminary
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2011 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry