Zadání závěrečné práce – Ing. Mgr. Tímea Danková – FEŠRR I-VK ext [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Tímea Danková
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5730-34150
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyv na rozvoj regiónu
 
 
Anotácia:
Zhodnotiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota, zhodnotiť úroveň využívania obnoviteľných zdrojov a ich vplyv na rozvoj týchto regiónov, komparovať zistené výsledky v podmienkach oboch okresov.
  
Rozsah práce:
80
 
 
Dátum zadania:
15. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry