Final thesis assignment form – Ing. Viktória Hudecová – FAaFR I-CHO den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Viktória Hudecová
Študijný program:
špeciálne chovateľské odvetvia
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5648-33260
Vedúci práce:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:
Bojové plemená psov a štatistiky útokov psov
 
 
Rozsah práce:
60
  
Dátum zadania:
05. 04. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
13. 04. 2012 doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry