Final thesis assignment form – Ing. Viktória Hudecová – FAaFR I-CHO den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Viktória Hudecová
Študijný program:špeciálne chovateľské odvetvia
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5648-33260
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Bojové plemená psov a štatistiky útokov psov
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:05. 04. 2011
  
Dátum odovzdania:13. 04. 2012 doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry