Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Režoňa – FZKI I-KII ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Režoňa
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-34311
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
  
Názov práce:
Riešenie vodohospodárskej infraštruktúry obce Martin nad Žitavou
 
 
Anotácia:
Riešenie vodovodu a stokovej siete v zadanej obci. Cieľom práce je zmapovanie súčasného stavu vodovodu, stokovej siete a ČOV pre vybranú obec a vypracovať návrh optimálneho dobudovania chýbajúcich sietí. Pre riešenie spracovať ekonomicko – technickú analýzu súčasného stavu a posúdenie projektovaných a súčasných parametrov zariadení.
 
 
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Literatúra:
  1. ČÍŽEK, P. – HEREL, F. – KONÍČEK, Z. 1970. Stokování a čistění odpadních vod. Praha: Nakladatelství technické literatury. 1970, 400 s.
  2. JURÍK, Ľuboš - MATYO, Jozef. Vodné stavby. 1. prepr. a dopl. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 187 s., xiv. s. príl. ISBN 978-80-552-0519-9.
 
 
Dátum zadania:11. 03. 2011
 
 
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Vedúci katedry