Final thesis assignment form – Ing. Katarína Obertová – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Katarína Obertová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100916-34327
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:
Predpokladané vplyvy prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu na ŽP
  
Dátum zadania:15. 12. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry