Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrej Szabó – TF I-PTI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných systémov
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Andrej Szabó
Študijný program:poľnohospodárska technika
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5677-33329
Vedúci práce:
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
 
 
Názov práce:Ergonomické riešenie informačných a ovládacích prvkov traktorov
 
 
Anotácia:
Vybrať min. 5 traktorov - zmerať základné rozmerové parametre kabíny, zakresliť pohľady (pôdorys, bokorys) umiestnenia ovládacích prvkov a oznamovačov. Spracovať ergonomické požiadavky na umiestnenie ovládacích prvkov a oznamovačov. Spracovať ergonomicky ideálny návrh umiestnenia ovládacích prvkov a oznamovačov. Metódou viacktiteriálneho porovnávania zhodnotiť vybrané kabíny. Definovať pozitívne a negatívne stránky posudzovaných priestorov - navrhnúť zlepšenia.
 
 
Rozsah práce:
50 - 60 strán
 
 
Dátum zadania:
02. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Pavol Findura, PhD.
Vedúci katedry