Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Haršány – FZKI I-KII den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Haršány
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-34368
Vedúci práce:Ing. Karol Šinka, PhD.
  
Názov práce:Tvorba hydrologických podkladov pre návrh protieróznych opatrení
  
Dátum zadania:03. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry