Zadání závěrečné práce – Ing. Katarína Vilémová – FEŠRR I-RR den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Katarína Vilémová
Študijný program:Regionálny rozvoj
Študijný odbor:3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5741-33879
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Marketingová komunikácia Mesta Trnava a Mesta Nitra - komparatívna analýza
 
 
Anotácia:
Zhodnotiť súčasný stav v oblasti marketingovej komunikácie miest Trnava a Nitra, identifikovať aktérov a nástroje komunikácie, vykonať prieskum spokojnosti organizácií a občanov s úrovňou komunikácie. Identifikovať problémy a komparovať existujúci mestský komunikačný systém miest. Navrhnúť moderný spôsob plánovania a organizácie komunikácie miest.
 
 
Dátum zadania:15. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry