Final thesis assignment form – Ing. Marián Masarovič – FZKI I-KII ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marián Masarovič
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100917-34382
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
  
Názov práce:
Vplyv divokých skládok na životné prostredie v Topolčanoch a okolí.
 
 
Anotácia:
Zmonitorovanie ilegálne uloženého odpadu v určenej lokalite. Zistenie stavu ohrozenia životného prostredia a návrh na nápravu škôd.
  
Dátum zadania:
09. 12. 2010
 
 
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry