Final thesis assignment form – Ing. Ladislav Karas – FESRD I-VK den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra práva
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Ladislav Karas
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5729-33905
Vedúci práce:prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
 
 
Názov práce:
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
 
 
Anotácia:

Cieľom DP je hodnotenie kvality hotelových skužieb vybraných hotelov v Košiciach na základe dotazníkov pripravených študentom ,ako aj na základe výsledkov získaných z iných zdrojov. V práci budú identifikované najčastejšie problémy vznikajúce v súvislosti s kvalitou hotelových služieb a návrhy na možné odstránenie nedostatkov. Práca sa bude opierať o odbornú literatúru domácich a zahraničných zdrojov, o konzultácie s odborníkmi.Využije sa najmä metóda analýzy, komparácie.a i.
 
 
Rozsah práce:
60
  
Dátum zadania:
14. 03. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
26. 04. 2013



 doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Vedúci katedry