Zadanie záverečnej práce – Ing. Ladislav Karas – FEŠRR I-VK den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra práva
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ladislav Karas
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5729-33905
Vedúci práce:
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
 
 
Názov práce:
Hodnotenie kvality hotelovych sluzieb v meste Kosice.
 
 
Anotácia:

Cieľom DP je hodnotenie kvality hotelových skužieb vybraných hotelov v Košiciach na základe dotazníkov pripravených študentom ,ako aj na základe výsledkov získaných z iných zdrojov. V práci budú identifikované najčastejšie problémy vznikajúce v súvislosti s kvalitou hotelových služieb a návrhy na možné odstránenie nedostatkov. Práca sa bude opierať o odbornú literatúru domácich a zahraničných zdrojov, o konzultácie s odborníkmi.Využije sa najmä metóda analýzy, komparácie.a i.
 
 
Rozsah práce:60
 
 
Dátum zadania:
14. 03. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
26. 04. 2013 
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Vedúci katedry