Final thesis assignment form – Ing. Monika Meszarošová – FZKI I-KII ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Monika Meszarošová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-34431
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
 
 
Názov práce:Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
 
 
Anotácia:
Návrh technickej a biologickej rekultivácie.
 
 
Dátum zadania:
09. 12. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry