Zadanie záverečnej práce – Bc. Gabriel Klotton – TF B-TOZ ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Gabriel Klotton
Študijný program:technika pre obnoviteľné zdroje energie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17365-40438
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Konzultant:Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. Ing. Michal Kolmačka
  
Názov práce:Návrh a simulácia vysielacej časti obvodov merača teploty v depozičnom reaktore
  
Anotácia:Práca sa bude zaoberať technológiou depozície uhlíkových nanorúrok metódou chemickej depozície pár. Uhlíkové nanorúrky sú sledované z mnohých aplikačných hľadísk, napr. ako aditíva v energetických akumulátoroch. Depozičný reaktor je postavený v Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave. Bakalárska práca bude analyzovať nedostatky HFCVD(hotfilamentchenicalvapourdeposititon) reaktora pre nanotechnológie.
Školiteľmi-konzultantmi sú Ing. Magdaléna Kadlečíková,PhD., pracovníčka Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave a Ing. Michal Kolmačka, externý doktorand.
  
Rozsah práce:35 strán
  
Dátum zadania:04. 12. 2012
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2014 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry