Final thesis assignment form – Norbert Ružík – TF B-TOZ den [term 6, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Norbert Ružík
Študijný program:technika pre obnoviteľné zdroje energie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17364-40916
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Analýza emisií vznikajúcich pri spaľovaní biomasy a analýza opatrení na ich znižovanie
  
Anotácia:Spracovať prehľad o súčasnom stave výroby tepla priamym spaľovaním biomasy, spracovať prehľad o emisiách vznikajúcich pri spaľovaní biomasy a spôsobe ich znižovania.Navrhnúť systém merania emisií vybraných druhov biomasy pri ich spaľovaní a spôsob štatistického vyhodnotenia hodnôt nameraných emisií.
  
Literatúra:
  1. ADAMOVSKÝ, F. -- OPÁTH, R. Výroba tepla spaľovaním biomasy. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 148 s. ISBN 978-80-552-0999-9.
  2. MAGA, J. -- NOZDROVICKÝ, L. -- PEPICH, Š. -- MARHAVÝ, Ľ. -- HAJDU, Š. Komplexný model využitia biomasy na energetické účely. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 183 s. ISBN 978-80-552-0029-3.
  3. Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013
  4. JANDAČKA, J. – MALCHO, M. 2008. Rozdelenie zdrojov tepla na spaľovanie biomasy.
  5. PASTOREK, Z. – KÁRA, J. – JEVIČ, P. 2004, Biomasa obnoviteľný zdroj energie. Praha, Česká Republika: Praha FCC PUBLIC s.r.o., 2004. 286 s. ISBN 80-86534-06-5.
  
Dátum zadania:09. 12. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2014 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry