Zadanie záverečnej práce – Ing. Lenka Menderová – FEM B-EMA den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra manažmentu
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Lenka Menderová
Študijný program:
Ekonomika a manažment agrosektoru
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5616-38340
Vedúci práce:doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
  
Názov práce:
Metódy manažérskeho rozhodovania a ich uplatnenie v praxi vybraného podniku
 
 
Anotácia:Obsah bakalárskej práce je orientovaný na analýzu rôznych metód rozhodovania a najmä na vyhodnotenie toho, že ktoré skupiny metód využívajú manažéri v SR najčastejšie. Nosnou metódou uplatnenou v práci bude dotazníkový prieskum, ako aj riadené rozhovory s vybranými manažérmi z rôznych podnikov. Cieľom je zistiť, že či manažéri pôsobiaci v našich podmienkach uplatňujú popri subjektívnych aj objektívne metódy rozhodovania.
  
Dátum zadania:
14. 01. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
31. 05. 2014 doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Vedúci katedry