Final thesis assignment form – Ing. Natália Džačovská – FESRD B-RR den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Natália Džačovská
Študijný program:regionálny rozvoj
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5737-31959
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach
  
Názov práce:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Prešov
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť situáciu a identifikovať kritické miesta vo vzdelávaní zamestnancov miestnej samosprávy vo vybranom okrese. Údaje potrebné k spracovanie práce budú získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 01. 2013
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry