Final thesis assignment form – Ing. Andrej Jakubík – TF I-SBT ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra konštruovania strojov
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Jakubík
Študijný program:
spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5690-31251
Vedúci práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie kogeneračných jednotiek z hľadiska bezpečnosti
  
Anotácia:Bezpečné a spoľahlivé zabezpečovanie energií je v súčasnosti celosvetovo vysoko aktuálna problematika. Práca svojim zameraním bude príspevkom k riešeniu tejto zložitej oblasti. Medzi efektívne spôsoby konverzie energie patrí aj kogenerácia. Komplexné hodnotenie bezpečnosti bioplynovej stanice vrátane kogeneračných jednotiek najmä z hľadiska legislatívnych požiadaviek pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku celého zariadenia bude podstatou diplomovej práce. Po kritickom prehodnotení súčasného stavu vybranej bioplynovej stanice, bude dôraz kladený na vytypovanie parametrov dostatočne popisujúcich bezpečnosť prevádzky zariadenia. V závere práce bude spracovaná vzorová dokumentácia popisujúca požiadavky bezpečnej prevádzky bioplynovej stanice.
 
 
Rozsah práce:
50 strán
 
 
Literatúra:
  1. JANÍČEK, F. -- DARUĽA, J. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. Obnoviteľné zdroje energie 1: technológie pre udržateľnú budúcnosť. 1st vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. 166 s. ISBN 978-80-969777-0-3.
  2. JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: perspektívne premeny a technológie. 1st vyd. Pezinok : Renesans, 2010. 196 s. ISBN 978-80-89402-13-7.
 
 
Dátum zadania:
15. 11. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2013 
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Vedúci katedry