Final thesis assignment form – Ing. Patrícia Pécsiová – FEM I-AOM den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Patrícia Pécsiová
Študijný program:
agrárny obchod a marketing
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-17329-32273
Vedúci práce:Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:Agroobchodná bilancia SR.
 
 
Anotácia:
Téma je zameraná na agroobchodnú bilanciu SR z pohľadu komoditnej a teritoriálnej štruktúry. Téma je určená pre denných študentov.
 
 
Dátum zadania:
31. 10. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
26. 04. 2013 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry