Zadanie záverečnej práce – Ing. Zuzana Németová – FZKI B-KBC den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Zuzana Németová
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-33128
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
 
 
Názov práce:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Jelšovce pre účely pozemkových úprav
 
 
Anotácia:Prieskumom dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav je potrebné zistiť súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete v nadväznosti na železničnú, štátnu cestnú prípadne vodnú a leteckú sieť. Existujúce poľné a lesné cesty následne zaradiť do kategórií, uviesť ich príslušné označenie vrátane cestných objektov. Zhodnotiť technický stav cestného telesa a stav cestných objektov. Následne zhodnotiť súčasný dopravný systém z pohľadu protieróznej a krajinotvornej funkcie. V neposlednom rade zhodnotiť územie vzhľadom na možný rekreačný potenciál. Výsledkom prieskumných prác je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu pozemkový úprav.
  
Literatúra:
  1. MUCHOVÁ, Z. – KONC, Ľ. 2010. Pozemkové úpravy: postupy, prístupy a vysvetlenia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 222 s. ISBN 978-80-552-0426-0.
  2. ON 73 6118 Projektovanie poľných ciest.
  
Dátum zadania:
06. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
06. 06. 2014 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry