Zadání závěrečné práce – Bc. Mária Jurčová – FZKI B-BBc ext [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Mária Špitáliková
Študijný program:biotechnika parkových a krajinných úprav
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5698-32923
Vedúci práce:Ing. Martina Verešová, PhD.
 
 
Názov práce:
Vývoj, premeny a súčasná štruktúra kultúrnej vinohradníckej krajiny.
 
 
Anotácia:
Zhodnotenie vývoja, premien a súčasnej štruktúry kultúrnej vinohradníckej krajiny s dôrazom na hodnoty prírodnú, kultúrno-historickú a vizuálno-estetickú.
Navrhnuté modelové katastrálne územie: Pohranice, Štitáre, Veľký Lapáš
  
Dátum zadania:
27. 03. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
30. 05. 2014 prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Vedúci katedry