Final thesis assignment form – Ing. Lucia Švecová – TF I-PTI den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra výrobnej techniky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Švecová
Študijný program:poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5677-33464
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Technické a technologické zabezpečenie platnej legislatívy pri využití odpadov.
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2012 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry