Final thesis assignment form – Ing. Evelína Kalocsaiová – FBFS B-ABB ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra mikrobiológie
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Evelína Kalocsaiová
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5608-37149
Vedúci práce:Ing. Jana Maková, PhD.
  
Názov práce:Vplyv aplikácie pesticídov na mikrobiologické parametre pôdy
  
Anotácia:Práca sa bude zaoberať štúdiom vplyvu pesticídov na vybrané mikrobiologické parametre pôdy a ich prípadnou možnosťou vstupu do potravového reťazca.
  
Dátum zadania:14. 11. 2013
  
Dátum odovzdania:29. 04. 2014 prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Vedúci katedry