Zadanie záverečnej práce – Katarína Jančová – FZKI B-PBC den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Katarína Jančová
Študijný program:
Pozemkové úpravy a geografické informačné systémy
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5707-33503
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:Analýza metód nepriameho určovania hydrofyzikálnych charakteristík pôd
 
 
Anotácia:
Práca bude zameraná na oboznámenie sa so základnými fyzikálnymi a hydrofyzikálnymi charakteristikami pôd, ako napr. vlhkostná retenčná krivka (pF), hydrolimity, zrnitosť, objemová a merná hmotnosť, hydraulická vodivosť a pod. Následne študent spracuje prehľad ich priameho a nepriameho určovania a vyhodnocovania.
 
 
Dátum zadania:
22. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry