Zadanie záverečnej práce – Ing. Lenka Blažková – FEM I-AOM ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra marketingu a obchodu
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Blažková
Študijný program:agrárny obchod a marketing
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17330-36172
Vedúci práce:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
  
Názov práce:Nové formy predaja poľnohospodárskych produktov konečným spotrebiteľom
  
Anotácia:Priamy predaj poľnohospodárskych produktov konečnému spotrebiteľovi nachádza nové podnety vo vyhláške, ktorá v Slovenskej republike vstúpila do platnosti v závere roka 2011. Práca skúma jednotlivé formy predaja s akcentom na uplatnenie marketingu.
  
Dátum zadania:01. 12. 2011
  
Dátum odovzdania:26. 04. 2013 prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Vedúci katedry