Zadanie záverečnej práce – Ing. Radovan Rodina – FEM I-EKP ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra manažmentu
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Radovan Rodina
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5623-36180
Vedúci práce:Ing. Radovan Savov, PhD.
 
 
Názov práce:
Zhodnotenie firemného plánovania vo vybranom podniku
  
Anotácia:
Proces riadenia začína plánovaním. Plánovanie charakterizujeme ako proces stanovenia cieľov a spôsobov ich dosiahnutia. Plánovanie je prvou manažérskou funkciou, preto sa vo všeobecnosti považuje za najdôležitejšiu. Chyba urobená v plánovaní sa preto niekoľkokrát znásobí v podnikovom riadení. Význam plánovania spočíva najmä v znižovaní rizika, koordinovaní aktivít pracovníkov a v rozvoji štandardov výkonnosti. Firemné plánovanie zahŕňa v podnikoch najmä plánovanie výroby, ľudských zdrojov, investícií a marketingových aktivít.
 
 
Dátum zadania:
19. 11. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
10. 04. 2013 
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Vedúci katedry