Final thesis assignment form – Ing. Lucia Čerňanská – FAaFR I-MZV den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Čerňanská
Študijný program:manažment živočíšnej výroby
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5644-38570
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:História a charakteristika psích záprahov, plemien záprahových psov a zhodnotenie ich športových výkonov
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:12. 12. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 04. 2013 doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry