Zadanie záverečnej práce – Ing. Renáta Záhorská, PhD. – TF D-KPD ext [roč 5]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných biosystémov
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Renáta Záhorská
Študijný program:kvalita produkcie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17373-712
Vedúci práce:prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
  
Názov práce:Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
  
Anotácia:Zameranie práce bude orientované na skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie z pohľadu produkcie emisií, odpadov a znečisťovania vody. Východiskom budú slúžiť aktuálne údaje získané meraním zložiek spôsobujúcich znečistenie životného prostredia v súlade s platnou legislatívou.
  
Dátum zadania:06. 06. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2016