Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Richter, PhD. – FEM D-EPP den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Richter
Študijný program:ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17333-19900
Vedúci práce:doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
  
Názov práce:Determinanty fungovania potravinovej vertikály a ich vplyv na trhu s agropotravinárskymi výrobkami
  
Rozsah práce:120
  
Dátum zadania:12. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2014