Final thesis assignment form – Ing. Róbert Gašparetz – FEM B-EKP ext [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Róbert Gašparetz
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5621-30374
Vedúci práce:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
  
Názov práce:Internet a jeho využitie v práci manažéra
  
Anotácia:Cieľom BP je definovať hlavné služby internetu a ich využitie na zefektívnenie riadiacej práce v podniku
  
Dátum zadania:24. 11. 2013
  
Dátum odovzdania:16. 05. 2014 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Vedúci katedry