Final thesis assignment form – Ing. Štefan Eliaš – FZKI I-KII ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2012/2013
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Štefan Eliaš
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100917-38104
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
  
Názov práce:Charakteristika stavu abiotických zložiek životného prostredia v okrese Zlaté Moravce
  
Anotácia:Zložkami ŽP sú: pôda, voda, ovzdušie, biota a ďalšie. Z hľadiska ich manažovania je potrebné poznať ich súčasný stav vzhľadom na existujúcu legislatívu. Cieľom diplomovej práce je vyhodnotiť stav vybraných zložiek ŽP a navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:26. 04. 2012
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2013 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry