Final thesis assignment form – Ing. Marian Ioan Rapcian – TF B-IRB den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marian Ioan Rapcian
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-50201
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Využitie druhotných surovín a poľnohospodárskej biomasy pri spaľovaní v kotloch do 100 kW
  
Anotácia:      
  
Dátum zadania:09. 12. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2014 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry