Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Žiška – FESRD B-VK den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Žiška
Študijný program:manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5727-50313
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach
  
Názov práce:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Liptovský Hrádok
  
Anotácia:Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie súčasného stavu ekonomickej štruktúry vybraného mesta, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovanie potrieb miestneho a denne prítomného obyvateľstva. Cieľom práce je taktiež identifikácia možností pre ďalší rozvoj ekonomickej základne.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:18. 01. 2013
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2014 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry