Zadání závěrečné práce – Ing. Martina Ježíková – FZKI I-ARI den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Martina Ježíková
Študijný program:
záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor:
6.1.17. krajinná a záhradná architektúra
Evidenčné číslo:
FZKI-5712-41409
Vedúci práce:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
  
Názov práce:
Rekreácia a športové aktivity vo vytipovanom prostredí
  
Anotácia:
Prehodnotením doterajších foriem využívania okolitého priestoru obcí a miest na rôzne formy rekreácie a s ňou spojených športových aktivít preukazať nové možnosti, ktoré ponúka konkrétny vytypovaný mikroregión, prípadne samotná obec s priľahlým katastrom a okolím. Preukázanie možnosti úprav jednotlivých priestorov vo vybranej lokalite obce, hlavne po stránke funkčnej ale aj estetickej.
 
 
Literatúra:
  1. Jodidio, P., 2012: Landscape Architecture now. Taschen, ISBN: 978-3-8365-3676-9, 480 p.
  2. Meyer,R., Rodinná výstavba: Vonkajšie úpravy. Ikar, Bratislava,2001
  3. Neufert,P – Neff,L: Dobrý projekt – správna stavba – dom,byt,záhrada, Jaga group Bratislava, 2004
  4. Štepánková, R: Základy architektúry a staviteľstva. SPU – Nitra, 2005, 146 s. ISBN 80-8069-480-X
 
 
Dátum zadania:
11. 06. 2013
  
Dátum odovzdania:
15. 05. 2014 
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Vedúci katedry