Final thesis assignment form – Ing. Linda Adamiková – FESRD B-EU den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Linda Adamiková
Študijný program:európske rozvojové programy
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5719-51121
Vedúci práce:Ing. Maroš Valach, PhD.
  
Názov práce:Zhodnotenie a komparácia rozvojových faktorov miest Nitra a Banská Bystrica
  
Anotácia:Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie rozvojových faktorov vybraných miest, súčasného stavu ekonomickej štruktúry, infraštruktúrnej vybavenosti mesta v kontexte na rozvojové príležitosti pre podnikateľskú sféru a uspokojovanie potrieb miestneho a denne prítomného obyvateľstva. Cieľom práce je taktiež identifikácia možností pre ďalší rozvoj.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:09. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2015 Ing. Eva Balážová, PhD.
Vedúci katedry